Mielipide Vermontien kaavan valmisteluaineistoihin

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle

Bergans Kiinteistöt Oy:n näkökohtia Vermontien kaavan valmisteluaineistoihin ja kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.6.2010 tekemään linjaukseen.

Suluissa oleva viitenumero tarkoittaa lautakunnan linjauksen eri kohtia.

I . Alue laajempana kokonaisuutena ja sen keskus – palveluiden solmukohta (kohdat 1.1. ja 1.8.)

Kaavoitettavaa aluetta tulee tarkastella osana laajempaa aluetta (rautatie, Kehä I:n ja Turunväylän rajaama alue ja Vermontien kehittämissuunnitelma). Kokonaisuus sisältää asuntojen ohella liikenteen, palvelut ja viherympäristön.

Laaja kokonaisuus vaatii keskuksen. On siis muodostettava Vermontien ja Perkkaan alueiden päivittäispalveluiden solmukohta. Sen täytyy olla helposti saavutettavissa kävellen, pyöräillen ja joukkoliikennettä käyttäen ja palvella myös vanhan Perkkaan asukkaita. Luonteva keskusalue löytyy Majurinkadun ja Majurinkujan risteyksen tienoilta. 

Lasten päiväkoti sekä nuorten ja vanhusten toimitilat ja palvelukeskus sijoitetaan Siemensin vanhaan pääkonttoriin (kortteli 51001). Tilat kunnostetaan energiatehokkaaksi kokonaisuudeksi. Tilaan voitaneen tehdä lisäksi esim. opiskelija- tai senioriasuntoja.

Siemensin konttorin kaunis, hyvin istutettu piha-alue liitetään osaksi asukaspuistoa niiltä osin kuin sitä ei tarvita päiväkodin ulkoilualueeksi.

Entisen  pääkonttorirakennuksen lähituntumaan sijoitetaan koulu,  päivittäistavarakauppa sekä HSY:n aluekeräyspiste.  Koulu sijoitetaan joko Siemensin tai Spondan tontille.

Nykyiset, asukkaille tärkeät viljelypalstat Siemensin alueen eteläpuolella säilytetään ja viljelypalstoja sijoitetaan kaavoitettavalle alueelle lisää. Parkkitalojen katoista tehdään viljely- ja viheralueita. Kaupunkiviljely on suosiotaan jatkuvasti lisäävä, ekologinen harrastus, josta on iloa kaikille asukkaille hyvin hoidetun ympäristön muodossa. Viljelyharrastus tukee myös alueen yhteisöllisyyttä ja asukkaitten juurtumista alueelle.

Majurinkadulta Eko-Vermoon itä-länsisuunnassa suunniteltu puisto –  viivasuora tasainen kenttä – ei ilahduta silmää eikä vaikuta myöskään toiminnalliselta. Sen kehittämiseen on panostettava. Puistoalueelle sijoittuva kevyen liikenteen väylä tulisi suunnitella kauniisti kaartuvaksi ja erilaisia näkymiä tarjoavaksi.

II.  Liikenneratkaisut, reitit (kohta 1.2.)

Raide-Jokeri –hanketta tulee ajaa painokkaasti. Sekä vanhan Perkkaan, tulevan Super Life Labin ja nyt kaavoitettavan uuden asuinalueen toimivuus edellyttää tehokkaita joukkoliikenneyhteyksiä. Raide-Jokeri tulee vähentämään ruuhkautumista ja parantamaan julkisen liikenteen poikittaisyhteyksiä koko Leppävaaran alueella. Pysäkkien sijaintia ja lukumäärää tulee tarkastella käyttäjien sijoittumisen mukaan.

Pyöräilyreitit, joiden suunnittelussa huomioidaan sekä työmatkaliikenne että vapaa-aika, tulee liittää osaksi ympäristön liikenneverkkoa. Keskeisille liikennekaduille suunnitellaan pikapyörätiet. Polkupyöräreitistön suunnitelussa tulee hyödyntää alan uusinta asiantuntemusta (esim. Motiva, pyöräilyjärjestöt).

Latuverkoston jatkuvuudesta sekä Leppävaaran urheilupuiston että Talin suuntaan on huolehdittava.

Vermontie linjataan järkevästi siten, että mahdollisimman paljon asuinrakentamista saadaan sijoitetuksi sen länsipuolelle. Tästä enemmän  kappaleessa VII.

III. Energiatehokkuus ja rakennustehokkuus  (kohdat 1.3 ja 1.4.)

Kannatamme koko alueen kattavaa energiasuunnitelmaa. Siinä on syytä huomioida rakennusten energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttö sekä palvelujen sijoittaminen optimaalisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennereittien tuntumaan. Pyöräilyä on edistettävä panostamalla katettuihin, luontevasti saavutettaviin pyöräpaikkoihin ja hyvin suunniteltuun ajoreitistöön.

Asuntojen energiatehokkuutta voi lisätä mm. luopumalla asuntokohtaisista saunoista ja tekemällä niiden sijaan yhteisiä, korkeatasoisia saunatiloja esim. kattoterassien yhteyteen.   Myös talopesuloilla ja maaviileällä jäähdytettävillä kylmähuoneilla voidaan tehostaa tilankäyttöä ja energiankulutusta. Näiden rakentamista voi tukea myös kaavoituksen keinoin.

Alueen dominantiksi ja maamerkiksi tulee Super Life Lab. Sen kanssa kilpailevia maamerkkejä ei pysty kehittämään. Nyt kaavoitettava alue on suunniteltava ihmisen mittakaavaan sopivaksi, vaihtelevankorkuiseksi alueeksi, jossa rakennusten maksimikorkeus  tulee rajoittaa VIII kerrokseen.

Siemensin pääkonttoritontin (kortteli 51001) rakennusoikeutta ei tule siirtää kortteliin 51002.  Korttelin lisärakennusoikeus laskisi asumisviihtyvyyttä ja huontaisi kaupunkikuvaa sekä p.o. korttelissa että sen lähialueilla (myös Eko-Vermo, Spondan alue ja vanha Perkkaa).

IV.  Toimitilarakentaminen vrt. asuntorakentaminen (kohta 1.5).

Leppävaarassa on jo niin paljon työpaikkoja (toimistotilaa), että sitä ei tarvita lisää. Toimitiloista on pääkaupunkiseudulla jo ylitarjontaa, asuinrakentamiseen tarkoitetusta maasta sen sijaan puutetta.

– Kaupunkisuunnittelukeskuksen kaavailema Vermontien itäpuolen toimistorivistö otetaan pois Eko-Vermon kohdalta. Vermontien itäpuoli (Bergans Kiinteistöt Oy) soveltuu parkkitaloille viljelypalstakattoineen ja pienimuotoiselle palvelu- ja liikerakentamiselle. Viimeksi mainittu ratkaisu liittää luontevalla tavalla asuinalueen sekä hevosurheilukeskuksen ja Talin suunnan viheralueet toisiinsa.

-Eko-Vermon pohjoispuolelle Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen kaavailema XV-kerroksinen toimistotorni ei sovi  V-VIII –kerroksisia asuintaloja vastapäätä. Toimistorakennus ei saisi olla asuintaloja korkeampi. Spondan oma esitys, jossa kulmaukseen on sijoitettu IV-VIII kerroksisia asuntoja/ toimitilaa on paljon parempi.

V.  Pysäköinti (kohta 1.6.)

Vermontien itäpuolen parkkitalot voivat olla osa yhteispysäköintijärjestelmää siten, että ne palvelevat Eko-Vermon asukkaiden tarpeita. Tällä alueella asuntojen hintoihin ei sisällytetä parkkipaikkojen hintoja vaan paikat myydään ja vuokrataan erikseen. Yhteistyö muiden parkkitalojen kanssa on mahdollista.

Autojen yhteiskäyttöpalvelun City Car Clubin nouto- ja palautuspisteen sijoittaminen alueelle (Vermontien itäpuoli) vähentää auton omistamisen ja siten myös parkkipaikkojen tarvetta. City Car Clubin mukaan yhdellä CCC-paikalla voidaan korvata 8 tavanomaista parkkipaikkaa.

Eko-Vermon suunnitelmassa oleva pysäköintiratkaisu on lapsiystävällinen, sillä se tekee asuinkortteleista autottomia (vain huoltoliikenne ja invapaikat). Korttelipihoille voidaan istuttaa myös isoja puita ja hulevedet voidaan käsitellä ekologisesti. Pihakannet niiden alle sijotettavine parkkipaikkoineen tekisivät pihoista kivierämaita pienin pensassomistein.

 VI.  Arkkitehtuuri (kohta 1.7.)

Olemme sitä mieltä, että alueen korkeimpien (V-VIII –kerroksisten) rakennusten ylimpien kerrosten suunnitteluun on panostettava lautakunnan esittämällä tavalla. Kannatamme kattoterasseja ja viherkattoja lämpimästi. Alueesta voi tehdä todella omaleimaisen rohkean vihersuunnittelun avulla, esimerkkinä viherkattoiset ja seinäiset parkkitalot. Myös kerrostalojen ensimmäisten kerrosten asuntojen omiin pihoihin on kiinnitettävä huomiota suunnitelussa.

Vermontien, Perkkaantien ja Majurinkadun pääväylien varren rakennusten korketasoinen suunnittelu on tärkeätä. Ne ovat paitsi erityisen näkyviä paikkoja myös  saumakohtia, joissa arkkitehtuurin keinoin on nivellettävä erilaisia osa-alueita kaupunkikuvallisesti yhtenäisiksi. Perkkaantie muodostaa koko alueen näkyvimmän julkisivun Turuntieltä, rantaradalta ja Raide-Jokerilta katsoen. Perkkaantien rakennuksista ei ole syytä tehdä sellaista muuria, että se estää näkyvyyden asuinalueen suuntaan. Arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja omaleimainen Vermontien alue voi pilkottaa pääväylille asti.

VII. Kiinteistönomistajien yhteistyöllä ratkottavat asiat (kohta 2.)

Kiinteistönomistajien yhteistyöllä ratkaistaan etenkin alueiden saumakohdat sekä tieverkosto.

Erityiskysymyksenä on Vermontien linjaus:

–          Bergans Kiinteistöt Oy:n alueen poikki on nyt linjattu leveä Vermontie sekä Vermonsolmun kaavan yhteydessä Anna Sahlstenin katu ja Hirnahduksentie. Kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun vuoksi Bergansia ei tule rasittaa enää muilla tievelvoitteilla. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen ja Siemensin suunnitelmissa Siemensin ja Eko-Vermon välinen katu/ LPA-alue on sijoitettu puoliksi Bergansin alueelle. Tämä LPA-alue, jonka paikoitustilojakaan Eko-Vermon asukkaat eivät liioin tarvitse, on sijoitettava Siemensin alueelle.

–          Vermontie linjataan Anna Sahlstenin kadun ja Majurinkujan välillä viistoon siten, että tien länsipuolen asuinkortteleille jää riittävästi tilaa (ks. Eko-Vermon aluesuunnitelma). Itäpuolella tilaa tarvitaan ainoastaan kahdelle parkkitalolle, City Car Clubin parkkialueelle ja kahdelle pienehkölle toimitilarakennukselle.

Hevosurheilukeskuksen mitoitusta ja toimintoja suunniteltaessa otetaan huomioon viereinen asuinalue ja varmistetaan, että siitä ei ole asumiselle haittaa. Hevosurheilukeskuksen työntekijöiden asunnot voidaan sijoittaa Bergansin ns. taidetalorakennuksen yhteyteen.

Vermontien itäpuolisen alueen järkevä suunnittelu edellyttää, että Bergansin tilan koillisosassa suoritetaan pieni maanvaihto-operaatio (ks. Eko-Vermon aluesuunnitelma). Sen seurauksena alueelle mahtuu riittävän kokoinen parkkitalo.

Yhteistyöllä voidaan määritellä myös joitain arkkitehtonisia ominaisuuksia, joita noudatetaan alueella kautta linjan. Alueelle saadaan näin yhteistä yleisilmettä  siitäkin huolimatta, että osa-alueet poikkeavat monilta suunnitteluratkaisultaan toisistaan.

Helsingissä 1.10.2010

Bergans Kiinteistöt Oy

Hilkka Helsti

toimitusjohtaja

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s